Vedtekter

Vedtekter for foreningen Frambus venner

Endrede vedtekter – godkjent på årsmøtet 15. september 2021

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Frambus venner.

§ 2 Foreningen ble stiftet 21. mars 2018

§ 3 Formål

Frambus venner er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at barn, unge og voksne personer med en sjelden diagnose kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Frambus venner bidrar til å realisere dette målet ved å arbeide for finansiering av prosjekter som utvikles av de ansatte i Stiftelsen.

§ 4 Medlemskap

Foreningen har medlemmer i form av fysiske og juridiske personer.

 1. Ordinært medlemskap: Medlem blir den som betaler årskontingent etter satser bestemt av årsmøtet.
 2. Æresmedlemskap: Årsmøtet kan be styret utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap kan oppnås av enhver fysisk eller juridisk person som har gjort en spesiell innsats for Stiftelsen Frambu. Ansatte i Stiftelsen Frambu kan ikke være æresmedlemmer. Æresmedlemmer har ikke stemmerett, men har ellers de samme rettigheter i foreningen som ordinære medlemmer.

§ 5 Styret

Foreningens styre består av høyst fem og minst tre ordinære medlemmer, og inntil tre varamedlemmer for disse. Representantene og vararepresentantene velges av foreningens årsmøte for to år av gangen, på en måte som sikrer en kontinuitet i styret. Styreleder velges blant representantene av årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv med nestleder og kasserer.

Leder tegner foreningen økonomisk og juridisk med sin underskrift.

Frambu er sekretariat og fører regnskap for foreningen.

§ 6 Valgkomite

Valgkomiteen består av til sammen tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av styret. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år.

Styrets leder, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen avgir sin innstilling til styret.

§ 7 Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å fremme foreningens formål i samsvar med § 3, å gjennomføre beslutninger tatt av årsmøtet. Styret rapporterer til årsmøtet om foreningens aktiviteter i løpet av det siste året sammen med rapporter om foreningens økonomiske stilling.

§ 8 Styremøter

Styreleder innkaller til styremøter når han/hun finner det nødvendig eller når minst halvparten av styremedlemmene krever det. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter skal i god tid før møtet sendes medlemmer og varamedlemmer. Dersom et varamedlem deltar på et styremøte uten å representere et ordinært medlem, har medlemmet talerett, men ikke stemmerett.

§ 9 Styrets beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og ytterligere minst ett styremedlem er til stede på møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen signeres av styreleder/nestleder og ett annet medlem.

§ 10 Revisjon

Foreningens regnskap revideres av statsautorisert revisor.

§ 11 Årsmøte

Årsmøtet innkalles av styret minst to uker på forhånd.
Årsmøtet skal behandle disse sakene:

 1. Styrets forslag til årsmelding
 2. Revidert regnskap for foregående år
 3. Styrets forslag til handlingsplan for inneværende år
 4. Fastsetting av kontingent som blir gjeldende fra påfølgende år.
 5. Eventuelle innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 14. dager før årsmøtet.
 6. Valg:
 7. Leder velges for ett år av gangen
 8. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen 

 9. Varamedlem(mer) velges for to år av gangen


Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt foregående års kontingent innen møtestart.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret gjør vedtak om det, eller dersom 10 % av medlemmene gjør krav om det. For innkalling gjelder samme regler som ved ordinært årsmøte. Årsmøtet kan bare ta opp saker som står i innkallingen.

§ 13 Gjennomføring av årsmøte

Årsmøtet ledes av leder eller, i hans/hennes sted, nestleder. Hvert medlem har en stemme. Medlemmer som er fysiske personer kan ikke være representert ved fullmektig.

Beslutninger tas med simpelt flertall. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. I andre saker avgjøres stemmelikhet med leders dobbeltstemme.

Styremedlemmer kan ikke stemme i saker som gjelder ansvarsfrihet for styret.

§ 14 Avslutning av medlemskap

Et medlem som, til tross for purringer, ikke har betalt kontingent for foregående kalenderår, regnes for å ha trukket seg fra foreningen. Et medlem som grovt bryter foreningens formål eller på annen måte skader foreningen direkte eller indirekte, kan ekskluderes ved vedtak av styret.

§ 15 Vedtektsendring

Forslag til endringer på vedtektene må være styret i hende senest innen utgangen av året. Forslaget behandles av årsmøtet. Endring av vedtekter må ha et flertall på 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

§ 16 Oppløsning

Foreningen kan oppløses når to årsmøter på rad har gjort slikt vedtak med 3⁄4 flertall. Alle aktiva skal tilfalle Stiftelsen Frambu.