Nyhetsarkiv

20.02.23 Digitalt årsmøte i foreningen

Årsmøtet ble også i år avholdt digitalt.

På årsmøtet deltok 3 av styremedlemmene og 3 medlemmer. Følgende saker ble presentert og drøftet;

a) Styrets forslag til årsmelding. Denne ble presentert i korte trekk og godkjent av årsmøtet.

b) Revidert regnskap for foregående år og budsjett for 2023. Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor. Disse ble begge godkjent av årsmøtet.

c) Styrets forslag til handlingsplan for inneværende år. Denne ble presentert og godkjent av årsmøtet.

d) Fastsetting av kontingent som blir gjeldende fra påfølgende år. Det ble besluttet at kontingenten bibeholdes på dagens nivå også for 2024.

e) Det var ikke meldt inn noen saker fra medlemmer i foreningen.

Styreleder tok initiativ til å snakke litt om endret/spisset fokus for foreningen, samt tanker som har kommet opp i forhold medlemsregister og bruk av betalingsløsninger for dette. Dette blir viktige avklaringer for styret i året som kommer. Dersom det blir aktuelt med endringer vil man komme tilbake til dette gjennom forslag til vedtektsendringer til neste årsmøte.

f) Valg;

Følgende styremedlemmer fratrer nå styret etter 5 år i sine verv;

Sofie Wirum Sæter – styremedlem

Thea Caroline Wang – Styremedlem

Følgende styremedlemmer sitter videre i et år til i styret;

Anne Christine Føllesdal – styreleder

Karin Evy Rønningen – styremedlem

Følgende kandidater stiller til valg for en periode på 2 år som styremedlemmer i styret. Det i tråd med valgkomiteens       innstilling;

Josefine Gjerstadberget – På valg som styremedlem i 2 år

Lisen J. Mohr – På valg som styremedlem i 2 år

 

Alle kandidatene ble valgt til styret ved akklamasjon og styret vil konstituere seg selv på neste styremøte.

Stiftelsen Frambu stiller ellers med sekretærressurs og kasserer for foreningen v/ Seniorrådgiver Karsten R. Barton.

Aktuelle dokumenter knyttet til årsmøtet ligger tilgjengelig i sidemenyen Dokumenter fra styret. 

Kjære venner av Frambu!
Med julen rett rundt hjørnet passer det å dele noen ord om hva Frambus Venner har gjort i året som har gått.
«Alle trenger noen som forstår dem og et sted de kan møtes.» Dette er en visjon som vi i styret syns sier noe viktig om hva Frambus Venner skal gjøre. For folk som har en sjelden diagnose og for familiene deres ønsker vi å bidra til at Frambu er et sted hvor folk kan føle seg forstått, og hvor de møter andre i lignende situasjon. Gjennom å støtte Frambus Venner støtter du den sosiale møteplassen som Frambu er for folk som har en sjelden diagnose og deres familier.
Det er en glede å kunne fortelle at vi nok et år har kunnet støtte flotte prosjekter, takket være de økonomiske bidragene ulike Frambuvenner har støttet oss med. Disse prosjektene vil komme mange av Frambus gjester til gode.
Under Frambukonferansen «Sjeldent lykkelig» som ble holdt 15.juni delte vi ut en gavesjekk på til sammen kr 110 000 til Stiftelsen Frambu. Midlene skal gå til to prosjekter som medarbeidere på Frambu har levert søknader om prosjektstøtte til: En værstasjon på badebrygga på Frambu, og oppgradering og renovasjon av Frambus lavvo.
Værstasjonen lar oss få vite badetemperaturen i tjernet og vindstyrken på sletta på infoskjermene inne på Frambu. Frambus Venner støttet dette prosjektet med kr 10 176.
Den populære lavvoen er mye i bruk og har behov for å bli byttet ut med en ny, mer robust lavvo som kan brukes enda mer, krever mindre vedlikehold og som er lettere tilgjengelig for flere. Frambus Venner støttet dette prosjektet med kr 100 000. Frambu skal gå til innkjøp av Katedrallavvoen fra Finstadlavvoen. Dette er en trelavvo med vinduer ned mot tjernet og i taket, og har en liten vedovn inni. Grunnet en søknadsprosess i kommunen med å bygge den nye lavvoen, har overføringen av midler blitt utsatt til 2023.
Styret i Frambus Venner ser frem til å fortsette med arbeidet i året som kommer, og jobbe for å realisere flere prosjekter som gjør Frambu til en enda bedre sosial møteplass for sine gjester.
Med ønske om en fredfull jul og et riktig godt nyttår,
Frambus Venner
v/ styreleder Anne Christine Føllesdal
PS! Vil du støtte Frambus Venner? For mer informasjon om hvordan du kan bidra, se www.frambusvenner.no

08.12.22 Styret i Frambus venner lyser ut midler for 2023

Søk på midler fra Frambus venner
Kjære Frambuansatte!
Gjennom gaver fra privatpersoner, medlemmer av Frambus venner, innsamlingsaksjoner på Facebook og bidrag gjennom grasrotandelen har vi også i år fått inn tilstrekkelig med midler til å kunne gi et bidrag til små og store prosjekter på Frambu. Prosjekter som bidrar til å styrke og forbedre møteplassen Frambu.
Det holder med en enkel søknad der formålet med prosjektet eller aktuelt utstyr beskrives. Søknaden bør også inneholde en enkel budsjettoppstilling/prisoverslag, og det bør komme tydelig frem hvem som er ansvarlig for gjennomføring/realisering av prosjektet. Søknadsfrist er 31. januar 2023 og søknader sendes til frambusvenner@frambusvenner.no. Innkomne søknader vil behandles på styremøtet i februar.
Følgende skal ligge til grunn for søknaden;
 • Midlene skal gå til formål som er til direkte nytte for Frambus brukere.
 • Prosjekter det søkes midler til skal skje i regi av medarbeidere på Frambu.
 • Midlene skal disponeres i løpet av 2023, og det stilles krav til en enkel budsjettoppstilling i søknaden.
 • Midlene utbetales til Stiftelsen Frambu og gjøres tilgjengelig gjennom egnet avdelingsbudsjett.
 • All bruk av midler skal dokumenteres med bilag som leveres til avdelingsleder/budsjettansvarlig. Det er derfor nødvendig at avdelingsleder er orientert om/involvert i søknader som sendes.
 • Dersom midler er overført til Frambu og disse ikke benyttes i løpet av 2023, skal de tilbakebetales til foreningen.
 • Foreningen ønsker her å bidra i både store og små prosjekter. Tilgjengelige midler vil derfor fordeles slik styret vurderer mest hensiktsmessig. Søknadsbeløpet for hvert prosjekt er begrenset oppad på inntil 100.000.-.
Med vennlig hilsen
Anne Christine Føllesdal
Styreleder Frambus venner

24.11.22 – Styremøte i Frambus venner

Etter gjennomføring av fundraisingseminar i august med Profundo, og påfølgende drøfting med ledelsen på Frambu v/daglig leder, er det enighet om at Styret skal legge frem et forslag til en tydeligere profil og spisset fokus for innsamlingsarbeidet til Frambu venner på Årsmøtet. Det med forslag til/ønske om å drøfte vedtektsendring, med fokus på at foreningen skal ha støttemedlemmer og alternative måter for innbetaling og medlemsadministrasjon. Dersom avklaring på årsmøtet vil styret gå videre med saken og vurdere om det skal fremmes forslag til vedtektsendringer for foreningen mot årsmøte 2024.   Sissel Bredesen presenterte noen tanker og forslag til kandidater ble drøftet.

På møtet drøftet Styret rekruttering av nye kandidater og valg på kommende på årsmøte. Det er enighet om at Styret bør representere en bredde med hensyn til rekruttering av nye kandidater. Det oppleves som en stor fordel om man kan få rekruttert noen med brukererfaring/en brukerrepresentant inn i styret.

Utover dette ble det avtalt oppfølging av diverse saksdokumenter, regnskap og revisjon frem mot årsmøtet. Styret tar sikte på å gjennomføre årsmøtet tidlig februar/midten av februar.

Julelunsjen for Frambus ansatte og pensjonister holdes 15. desember – Styreleder og et styremedlem deltar på arrangementet og skal forsøke å verve flere medlemmer.

15.06.22 Frambukonferansen Sjeldent lykkelig

Frambukonferansen “Sjeldent lykkelig” handlet om livskvalitet og var rettet mot alle som er interesserte i dette temaet, og særlig Frambus målgrupper: personer med en av Frambus diagnoser, familiene deres, representanter for brukerforeninger og ulike fagpersoner som arbeider med personer med sjeldne diagnoser.

Konferansen ble tatt opp live og det er fortsatt mulig å få med seg opptaket på https://frambu.no/kurs/frambukonferansen-2022/ 

Frambus venner deltok ellers også med stand på konferansen, og i et av pauseinnslagene mellom de faglige bidragene på konferansen ble det gjennomført overrekking av en gavesjekk på 110.000.- kroner, fra Frambus venner til Stiftelsen Frambu.

Overrekkelsen var det styreleder i Frambus venner, Anne Christine Føllesdal som stod for og de tildelte midlene skal gå til to prosjekter som medarbeidere på Frambu har levert søknader om prosjektstøtte til. En værstasjon på badebrygga på Frambu og oppgradering og renovasjon av Frambus Lavvo.

04.05.22 – Styremøte med tildeling av årets prosjektmidler

Til styremøtet var det kommet innspill på at Frambus venner bør få avklart og satt opp noen etiske retningslinjer mht gavefinansiering. I forlengelse av dette at styret bør avklare internt hvilke bedrifter man skal henvende seg til. Bedrifter hvor aktiviteten til Frambu er innenfor deres nedslagsfelt.

Søknader om prosjektstøtte fra ansatte på Frambu ble behandlet på dette styremøtet. Styreleder formidler vedtakene direkte til søkerne, med samtidig orientering til ansatte på Workplace og som sak på Facebook;

Fjellcamp – Det ble avklart at det ikke blir Fjellcamp i 2022. Mulig finansiering kom på plass gjennom initiativ fra Styreleder i Stiftelsen Frambu og en av hans kontakter, samt ledige gavemidler i Stiftelsen Frambu. Dessverre kom denne avklaringen først i begynnelsen av mai og det var for knapp tid til å annonsere og administrere dette så tett på sommeren. Dermed falt søknad om støtte til Fjellcampen bort.

Lavvo – Styret vedtok enstemmig å gi full støtte på 100.000.- til dette prosjektet. Dette ble besluttet at dette utbetales til Stiftelsen Frambu når eventuelle godkjenninger for renovering av eksisterende lavvo og annen finansiering er på plass.

Værstasjon med badetemperaturer– Styret vedtok enstemmig full støtte i tråd med søknaden. Det ble besluttet at dette utbetales til Stiftelsen Frambu nå.

Det ble ellers besluttet at styret skulle gjennomføre fundraising seminar med Profundo til høsten. Dette for å få litt inspirasjon til innsamlingsarbeidet og få hjelp til å se hvor veien bør gå videre.

28.02.22 Digitalt årsmøte i foreningen

Årsmøtet ble også i år avholdt digitalt.

På årsmøtet deltok styremedlemmene og 4 medlemmer. Følgende saker ble presentert og drøftet;

a) Styrets forslag til årsmelding. Denne ble presentert i korte trekk og godkjent av årsmøtet.

b) Revidert regnskap for foregående år. Denne ble godkjent av årsmøtet, med noen kommentarer og spørsmål til enkelte poster som vil følges opp mot revisor.

c) Styrets forslag til handlingsplan for inneværende år. Denne ble presentert og godkjent av årsmøtet.

d) Fastsetting av kontingent som blir gjeldende fra påfølgende år. Det ble besluttet at kontingenten bibeholdes på dagens nivå også for 2023.

e) Innkomne saker. Her ble det bedt om innspill til kontaktpersoner som styret kan kontakte med hensyn til arbeidet med å finne sponsorer og økt gavefinansiering fra bedrifter og lokale aktører. Flere forslag ble presentert og vil følges opp av styret.

f) Valg av kandidater til styret:

Det var ikke fremmet forslag om nye kandidater til styret. Det da man flyttet årsmøtet til februar, fremfor gjennomføring i oktober, og det ble kort tid fra fjorårets møte.
• Styremedlemmene Anne Christine Føllesdal og Karin Evy Rønningen ble gjenvalgt for to år.
• Styremedlemmene Sofie Wirum Sæter og Thea Caroline Wang ble gjenvalgt for et år.
• Nytt styre konstituerer seg selv i etterkant av årsmøtet. Leder og kasserer velges da
for ett år av gangen.

Aktuelle dokumenter knyttet til årsmøtet ligger tilgjengelig i sidemenyen Dokumenter fra styret. 

28.01.22 Styret i Frambus venner lyser ut midler

Søk på midler fra Frambus venner

Kjære Frambu-ansatte.
Gjennom gaver fra privatpersoner, medlemmer av Frambus venner, innsamlingsaksjoner på Facebook og bidrag gjennom grasrotandelen har vi nå fått inn tilstrekkelig med midler til å kunne gi et bidrag til små og store prosjekter, som det kanskje ikke ellers er dekning for.
Frambus venner ønsker derfor å orientere om muligheten til å søke om midler av Frambus venner, til prosjekter eller innkjøp av utstyr som skal realiseres i 2022. Det holder da med en enkel søknad der formålet og målgruppen for prosjektet eller aktuelt utstyr beskrives. Søknaden bør også inneholde en budsjettoppstilling/prisoverslag og det bør komme tydelig frem hvem som er ansvarlig for gjennomføring/realisering av prosjektet. Søknadsfrist er 28. februar 2022 og søknader sendes til frambusvenner@frambusvenner.no. Innkomne søknader vil behandles på styremøtet i mars.
Følgende skal ligge til grunn for søknaden;
 • Midlene skal gå til formål som er til direkte nytte for Frambus brukere.
 • Prosjekter det søkes midler til skal skje i regi av medarbeidere på Frambu.
 • Midlene skal disponeres i løpet av 2022, og det stilles krav til en enkel budsjettoppstilling i søknaden.
 • Midlene utbetales til Stiftelsen Frambu og gjøres tilgjengelig gjennom egnet avdelingsbudsjett.
 • All bruk av midler skal dokumenteres med bilag som leveres til avdelingsleder/budsjettansvarlig. Det er derfor nødvendig at avdelingsleder er orientert om/involvert i søknader som sendes.
 • Dersom midler er overført til Frambu og disse ikke benyttes i løpet av 2022, skal de tilbakebetales til foreningen.
 • Foreningen ønsker her å bidra i både store og små prosjekter. Tilgjengelige midler vil derfor fordeles slik styret vurderer mest hensiktsmessig. Søknadsbeløpet er begrenset oppad på inntil 100.000.-.
Med vennlig hilsen
Anne Christine Føllesdal
Styreleder Frambus venner

24.01.22 Styremøte og drøfting med Frambus ledelse

På møtet hadde styret invitert Frambus ledelse til en drøfting i forhold til foreningens innsamlingsarbeid og fokus for arbeidet i tiden som kommer. Det ble et godt møte, og man fikk her tid til å drøfte ulike ideer til hvordan å nå bedre ut og få flere medlemmer, samtidig som det legges til rette for et økt fokus på innsamlingsarbeidet. Innspill fra ansatte og medlemmer ble også drøftet.

Styret har ellers besluttet at de skal gjennomføre en workshop med fokus på innsamlingsarbeidet i regi av Produndo. Dette skal planlegges sammen med ledelsen på Frambu og gjennomføres i løpet av 2022.

Avslutningsvis gikk styret igjennom aktuelle saksdokumenter og gjorde nødvendige forberedelser til Årsmøtet, som holdes 28. februar 2022.

22.12.21 Julehilsen fra styret

God jul og riktig godt nyttår!

I skrivende stund daler vinterens første snø rolig ned på Frambu og dekker bakken med et hvitt, mykt teppe. Snøen lyser opp en tid med korte dager og lange kvelder. Et år går mot slutten, og det er på tide å se tilbake på året som har gått. I år som i fjor har blitt litt annerledes enn før. Men med koronaens begrensninger klart i minne har vi blitt desto mer takknemlige over lettelsene av tiltak, gjenåpningene av møteplasser, og de aktivitetene vi har kunnet gjennomføre sammen, ansikt-til-ansikt.
Høydepunktet fra 2021 for oss i Frambus venner er at vi bidro til å gjennomføre Fjellcamp på Høvringen ved Rondane. Gjensynsgleden til deltagerne var til å ta og føle på, da de møttes igjen i august. Fjellcamp bød på 5 dager med lange fjellturer, hundekjøring og smie, på padling og orientering. Det var stadig muligheter for å utfordre oss selv og teste egne grenser og kjenne den gode følelsen av mestringsglede etterpå! De som ville, ble vekket om morgenen til gitarspilling og sang. Om kvelden samlet vi oss til spill-kvelder i peisestua. Det ble tid til tull og latter, men også til gode samtaler med både gamle og nye venner. Uken ble avsluttet med et stemningsfullt utendørsshow med sang og dikt ved bålet.
Takket være at folk som deg støtter Frambus venner gjennom medlemskap eller donasjoner, kan vi bidra til flere små stunder og store opplevelser for mennesker med sjeldne diagnoser. Tusen takk for alle bidrag i år!
På vegne av styret ønsker jeg dere alle en riktig fredelig jul og et godt nyttår!
Hjertelig hilsen
Anne Christine Føllesdal
Styreleder
Her følger en liten video med en oppsummering fra årets Fjellcamp på Høvringen

22.11.21 Styremøte på Frambu

På styremøtet kunne vi endelig møtes igjen fysisk på Frambu og det ble en god anledning for det nye styret å bli litt bedre kjent med hverandre.

I tråd med vedtak på årsmøtet valgte styret ny styreleder blant styremedlemmene. Anne Christine Føllesdal ble valgt til ny styreleder. Hun ser frem til å jobbe med å videreutvikle foreningen og jobbe aktivt med innsamlingsarbeidet sammen med det nye styret.

Det ble besluttet at det gjennomføres nytt styremøte i januar med forberedelser til årsmøtet, som man nå vil ta sikte på å gjennomføre digitalt i februar/mars.

Styret drøftet foreningens innsamlingsarbeid, og det ble besluttet at styret i tiden fremover skal hente inn innspill fra ansatte og medlemmer, og jobbe videre med å klargjøre foreningens fokusområder og budskap i innsamlingsarbeidet. Det vurderes samtidig om styret skal gjennomføre en workshop, sammen med ledelsen på Frambu for å drøfte dette.

Til slutt ble det tid en liten idemyldring rundt mulige aktiviteter for foreningen på Sjeldendagen 2022. Det ble ikke landet på noen konkrete aktiviteter i møtet, men styret vil vurdere dette nærmere når det er klart hvilke aktiviteter Frambu vil gjennomføre på dagen. Ellers også et klart ønske om at vi markerer dagen på Facebooksiden til foreningen.

15.09.21 Digitalt årsmøte

Årsmøtet holdes i år digitalt den 15. september kl. 18.00.  Møtet gjennomføres på Zoom og vi legger ut invitasjon på vår facebook-side.

For å delta på årsmøtet kan man kople seg til Zoom med denne lenken. Husk å registrere deg i forkant av møtet. Du kommer da direkte til en nettside med lenke til møtet. Ellers vil du også motta en e-post med påminnelse om og lenke til møtet;

https://frambu-no.zoom.us/meeting/register/tZAqdOmrqDMjGdzxs2Ij1xv7lm_KOXGxprXV

På årsmøtet blir det gjennomgang av årsmeldingen og regnskapet for 2020, foreløpig aktivitetsplan for 2022 og valg av nye medlemmer til styret. På møtet vil det også legges frem forslag til endrede vedtekter. Dokumenter og vedlegg til årsmøtet legges ut samtidig som invitasjonen her på hjemmesiden, under fanen i høyre meny “Relevante dokumenter fra styret”, eller ved å følge denne lenken;

https://frambusvenner.no/index.php/referater/.

Alle medlemmer som betalte medlemskontingent for 2020, eller også nye medlemmer i 2021, får delta på og har innspills- og stemmerett på årsmøtet. Innmeldte saker skal være styret i hende senest 14 dager før gjennomføring av årsmøtet, og sendes til frambusvenner@frambusvenner.no.

15.06.21 Fjellcamp med noen tilpasninger

Da har vi fått avklart at Fjellcampen kan gjennomføres i august med noen tilpasninger knyttet til smittevern og korona. Dette er en veldig gledelig nyhet!

Vi har da ellers også fått en øremerket gave fra Lions Club Ski, som har gjort det mulig å fjerne deltakernes egenandel til Fjellcampen i år. Det er vi veldig takknemlige for!

Lykke til med leiren på fjellet i august!

25.03.2021 Påsken og Frambucraft

Ved inngangen til påsken gjennomførte vi en ny kreativ byggekonkurranse i Frambucraft. Frambu sin Minecraft plattform.

Dette ble en flott aktivitet og vi mottok mange fine bidrag. Disse la vi ut på vår Facebookside. Bidragene bidro til å skape god påskestemning på siden vår!

Vi fikk også hjelp av programlederne i FrambuTV, som hjalp oss med å kåre en vinner av konkurransen. Det var dette flotte bildet, sendt inn av en jente med spillalias Butterfly Miriam.

23.02.2021 Sjeldendagen  og Frambucraft

Vi jobber nå med den siste sluttpussen på vår kreative Minecraft byggekonkurranse, som skal holdes på Sjeldendagen 28. februar. Vi har kalt det Frambucraft!

Arrangementet er lagt ut på vår Facebookside og vi er skikkelig spente på hvor mange som vil delta!

Kreativ byggekonkurranse

26.01.2021 Oppsummering av styremøtet

På styremøtet i januar ble foreningens økonomi, medlemstall og aktiviteter gjennomgått.

Styret etablerte en valgkomitee, som sammen med styret skal finne nye kandidater til styreverv i foreningen. Det blir ledige verv som skal fylles på årsmøtet i september/oktober, og vi ønsker å finne engasjerte medlemmer som vil være med og bidra til å utvikle foreningen videre. Alle foreningens ordinære medlemmer kan stille som kandidater til styret (har du spørsmål om styreverv og hva dette innebærer , ta kontakt via vår e-post frambusvenner@frambusvenner.no).

De ble også besluttet å gi støtte til flere prosjekter i året som kommer;

 • Fjellcamp 2021 vil motta støtte med mål om å redusere egenandelen til deltakerne. Egenandelen har ligget på 4000,- pr deltaker. Med årets tilskudd vil egenandelen kunne reduseres til 1000,- pr deltaker. Støtten forutsetter selvsagt at Koronasituasjonen gir rom for gjennomføring.
 • Minecraft-konkurranse og digitalt treffpunkt for barn og unge med tilknytning til Frambu og venneforeningen. Prosjektet fikk bred støtte fra styret. Dette er en aktivitet som skal gå i regi av venneforeningen. Vi håper her å kunne invitere til første konkurranse/aktivitetsøkt  gjennom våre Facebooksider allerede på Sjeldendagen 28. februar.
 • “FrambuGalla” er en digital produksjon/sending som skal rette fokus på Frambu og forsøke å gi et innblikk i hvorfor stedet betyr så mye for så mange. Det tas sikte på å kringkaste dette på Sjeldendagen 28. februar. Foreningen støtter prosjektet med midler slik at en liten gruppe medarbeidere får jobbet med filming og redigering av innhold til sendingen.

.

03.09.2020 Årsmøte 13. september

Årsmøte holdes digitalt 13. september og medlemmer som har betalt årets kontigent får invitasjon på e-post. Alle sakspapirer ligger tilgjengelig på denne siden under Referater.

09.06.2020 Jakten på sommeren (digitalt tilbud)

Jakten på sommeren (digitalt tilbud)

.
Fjellcamp måtte dessverre avlyses i år. For å gjøre sommeren morsom og fin likevel, tilbyr leireledere og hjelpere fra Frambuleir en rekke digitale aktiviteter, kurs, konserter og underholdning fra 13. til 19. juli. Disse har vi kalt Jakten på sommeren.

Hovedmålgruppe for sendingene er barn, ungdom og unge voksne i alderen 12-30 år med en sjelden diagnose, men alle som vil kan bli med! Du trenger ikke registrere deg eller melde deg på. Det er heller ingen søknadsfrist. Det blir faste sendetidspunkter, men innslagene blir også gjort tilgjengelige på nett så du kan se dem når du vil.

Her finner du Jakten på sommeren
Gå gjerne inn på siden allerede nå og kom med innspill til hvordan vi kan gjøre sendingene best mulig for akkurat deg!
.
Ungdom på leir